Privacy Statement YLOR

1. Algemeen

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens
van bezoekers van de website http://www.ylor.nl (hierna: “onze website”) van YLOR
(hierna: “wij”). Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website
en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de
bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de
wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens
worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: “bezoekers”)
verwerken voor één of meer van de onderstaande doelen:
• het per e-mail, gewone post of via social media versturen van onze
nieuwsbrief en/of  reclamefolder;
• het versturen van vacaturealerts;
• aanmelding voor onze evenementen;
• het in behandeling nemen van uw vragen, klachten of verzoeken;
• het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;

• het afleveren van goederen;

• het uitvoeren van diensten;

• het afhandelen van een betaling door u;
• het verwerken van sollicitaties (voor sollicitanten geldt een apart Privacy
Statement, welke is te vinden onder dit Privacy Statement).
Wij verwerken van alle bezoekers van onze website:
• hun IP-adres;
• Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens
achter te laten via onze website voor één van de hierboven genoemde
doelen. Wij verwerken verder alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons
achterlaat, zoals: 
• uw voor- en achternaam;
• uw e-mailadres;
• uw adresgegevens;
• uw telefoonnummer:

3. Hoe worden de persoonsgegevens
verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden onder meer op
onderstaande wijzen verkregen:
• via het gebruik van onze website, alsmede de daarop geplaatste cookies;

• door verstrekking van persoonsgegevens door de
gebruiker van onze website aan ons.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze
website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige
verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw
persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben
uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening
van hun functie en/of het ondersteunen van onze website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers van onze website en hoe kunnen zij deze
uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben bezoekers
van onze website verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens
om hun privacy te waarborgen. Dit betreffen de volgende rechten:
• recht op informatie (ontvangst Privacy Statement);

recht op inzage (met
uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);

recht op correctie, aanvulling,
verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

recht van verzet;

• recht op dataportabiliteit;

• recht op vergetelheid;

• recht op beperking van de verwerking
van persoonsgegevens;

• recht om eerder gegeven
toestemming in te trekken.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk
bij ons worden ingediend, door uw verzoek per e-mail te verzenden aan: support@ylor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming
van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer
(BSN) zwart / onleesbaar te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij
afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en
beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij u een
passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt
ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar bij ons maken.
Daarnaast heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers van onze website delen met:
• opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten;
• een onderneming of ondernemingen binnen onze groep;
• dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van ons diensten te
verlenen;
• derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de Belastingdienst
of andere instanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers van onze website niet langer dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij
wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Gebruik social media & links

Op onze website
zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden,
zoals Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook of Whats App. Wij houden geen
toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is
dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik
maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door
te lezen.

Wij zijn actief op
social media platformen, zoals
Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook of Whats
App
. Via deze kanalen
houden wij je op de hoogte van onze collecties, evenementen, acties en nemen we
je mee in een kijkje achter de schermen.
Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.
Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die
diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy
statement van die derden grondig door te lezen.

9. Cookies 

Teneinde het gebruiksgemak van onze
website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een
cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek van onze website op
bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het
gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies van
Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en de algemene trends
te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van onze
website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden partijen de
informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies
geplaatst door het gebruik van buttons en / of links, zoals hiervoor onder
‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen
en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de 
website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren.

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website
regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze
privacyverklaring is bijgewerkt op 01 april 2022.

12. Contact / vragen


Als u vragen hebt over deze Privacy Statement neem dan per e-mail contact met
ons op via support@ylor.nl

Privacy Statement voor sollicitanten

1. Voor wie is dit Privacy Statement bestemd? 


Dit Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens
van sollicitanten bij YLOR (hierna: “wij”). Wij respecteren de privacy van onze
sollicitanten en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij
houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens kunnen verwerken.


2. Wie is verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens?


YLOR is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?


Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden,
die hieronder nader zijn toegelicht. Niet iedere van deze verwerkingsdoeleinden
zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel
daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde
persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden
geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer worden
verwerkt. Per doeleinde wordt onderstaand steeds gespecificeerd welke
persoonsgegevens daarnaast door ons kunnen worden verwerkt.


a. Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te
beoordelen.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae
(CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments,
psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR registratie, kopie
referenties, (kopie) pasfoto.

b. Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden
(waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of
(medische) keuringen.

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV,
motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische
en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

c. Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te
kunnen leven
(bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst of om aan een
gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te
voldoen). 

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Dat zal afhangen van
de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal
doorgaans minstens u naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?


Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

Door verstrekking van de persoonsgegevens door u zelf.

Door verstrekking van de persoonsgegevens door een
werving- en selectiebureau.

Digitaal

Via het gebruik van onze website, alsmede de daarop
geplaatste cookies.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende
organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins
onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 
Onze medewerkers die toegang hebben tot u persoonsgegevens zijn gehouden aan
een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens
indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. 

Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid. 

6. Welke rechten heb u en hoe kun u deze
uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. Dit betreffen de volgende
rechten:
• recht op informatie (ontvangst Privacy Statement);

recht op inzage (met
uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);

recht op correctie, aanvulling,
verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);

recht van verzet;

• recht op dataportabiliteit;

• recht op vergetelheid;

• recht op beperking van de verwerking
van persoonsgegevens;

• recht om eerder gegeven
toestemming in te trekken.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan
schriftelijk bij ons worden ingediend, door uw verzoek per e-mail te verzenden
aan: support@ylor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen.
Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart / onleesbaar te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij
afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en
beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij u een
passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt
ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar bij ons maken.
Daarnaast heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan
derden

Wij zullen uw persoonsgegevens met betrekking tot uw sollicitatie niet delen
met derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt verleend.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens
bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn
gegevens langer te bewaren. 

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor dit Privacy Statement eenzijdig aan te passen.
Wij zullen u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Dit
Privacy Statement is bijgewerkt op 01 april 2022.

10. Contact / vragen

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement neem dan per e-mail contact met
ons op via support@jefta.nl